Yönerge

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLARI KONSEYİ OLUŞTURULMASINA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu yönergenin amacı, Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyinin (EczDek) kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu yönerge, Konseyin yapısı ve işleyişi ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2- Bu yönergede geçen:

a. EczDek, YÖK tarafından tanınan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan eczacılık fakültelerinin dekanlarından oluşan Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi’ni,

b. Genel Kurul, EczDek Genel Kurulu’nu,

c. Yürütme Kurulu, EczDek Yürütme Kurulu’nu,

d. Başkan, EczDek Başkanı’nı, e. Çalışma Grupları, Konsey faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla EczDek bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını tanımlar.

EczDek ve Organları

Madde 3- EczDek, YÖK tarafından tanınan Türkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan eczacılık fakültelerinin dekanlarından oluşur.

Konseyin amacı ülkemizde eczacılık eğitiminin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, eczacılık eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır.

Başkan ve Yürütme Kurulu

Madde 5-EczDek bir başkan ve iki (2) dekan üyenin temsil edildiği üç (3) kişilik bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri EczDek üyeleri arasından iki yıllık bir süre için Konsey tarafından seçilir. Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerinin, Konsey üyelik statülerinin ortadan kalkması durumunda, yapılacak ilk EczDek toplantısında yerlerine yeni üyeler seçilir. Eski üyeler yeni üye seçim süreci tamamlanıncaya kadar Yürütme Kurulu üyeliğine devam ederler.

 Başkanın görevi EczDek toplantılarına başkanlık etmek, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu kararlarını kayıt altına almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek, ulusal ve uluslararası ilgili platformlarda EczDek’i temsil etmektir.

 Yürütme Kurulunun görevi Konsey üyelerinin görüşlerini alarak Genel Kurul toplantısının gündemini hazırlamak, EczDek üyeleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak, Çalışma Grubu üyelerini belirlemek, Çalışma Gruplarının takibini yapmaktır.

Çalışma Grupları

Madde 6- Yürütme Kurulunun önerisi Genel Kurulun onayı ile Konsey faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Çalışma Grupları oluşturulabilir. Çalışma Grubu üyelerini Yürütme Kurulu belirler ve Genel Kurul’a bilgi verir. Çalışma Grupları yaptıkları çalışmalar hakkında dönemsel olarak Genel Kurula rapor sunarlar.

EczDek Çalışma Usulü

Madde 7-EczDek üyeleri yılda dört kez, gündemli olarak bir önceki toplantıda belirlenen yer ve zamanda bir araya gelir. Ayrıca, Yürütme Kurulu’nun ya da Konsey üyelerinin üçte birinin isteği üzerine Konsey olağanüstü toplantıya çağrılabilir. EczDek toplantılarına YÖK (Yükseköğretim Kurulu), ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul), TEB (Türk Eczacılar Birliği), ECZAK (Eczacılık Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ve ilgili kuruluşların temsilcileri gözlemci üye olarak katılabilirler.

Madde 8-Konsey gündemi, Konsey toplantılarından on beş gün öncesine kadar üyelerden gelen öneriler ve Çalışma Gruplarının sunacağı raporlar gözönüne alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Konsey toplantılarında alınan kararlar Başkan tarafından yazılı hale getirilir ve üyelere iletilir.

Üyelikler

Madde 9- EczDek, amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlara Genel Kurulun onayı ile üye olabilir.

Yürütme

Madde 10- 10- Bu Yönerge EczDek Başkanı tarafından yürütülür.